Informace o zpracování osobních údajů

Tyto informace o zpracování osobních údajů dle zákona č.110/2019 Sb. poskytuje CONTACTA PARTNERS s.r.o., Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:05799589, DIČ: CZ05799589, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 270951 (dále jako „správce“), info@contacta.cz.

 1.  Vysvětlení pojmů:
  1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, absolvovaná školení a vzdělání, životopisy, dotazy zaslané skrze webové stránky, e-mailová komunikace, cookies.
  2. Správce (výše uvedená společnost CONTACTA PARTNERS s.r.o.) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
  3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, na základě souhlasu subjektu údajů, nebo pro plnění smluvních povinností a jiné zákonem stanovené účely.
  4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
  5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
  6. Cookies jsou malá množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
  7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.
 2. Zásady zpracování
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
  2. Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
  3. Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
  4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
  5. Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
  6. Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.
 3. Kategorie, právní tituly
  1. Mezi kategorie osobních údajů, které zpracováváme, patří: kontaktní, adresní, a popisné údaje, údaje o vzdělání a dosažených certifikací a praxi, fakturační a smluvní informace.
  2. Zpracováváme údaje o našich klientech, dodavatelích a dalších spolupracujících subjektech.
  3. Ke zpracování využíváme zejména tyto právní tituly:
   • Plnění smluvních vztahů.
   • Plnění právních povinností.
   • Ochrana právních nároků a zájmů správce.
   • Ve výjimečných případech i souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Předávání osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje se snažíme zpracovávat jen po nezbytnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu a to samé platí i pro předávání osobních údajů.
  2. Osobní údaje uchazečů předáváme jen klientům, pro něž zprostředkováváme nábor pracovních pozic, o které jste projevili zájem. Identifikační a kontaktní údaje našich dodavatelů a odběratelů poskytujeme jen naší externí účetní. Se všemi společnostmi máme uzavřený smluvní vztah.
  3. Pouze v oprávněných a nezbytných případech Vaše osobní údaje poskytneme orgánům státní moci.
 5. Způsoby zpracování osobních údajů
  1. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně.
  2. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.
  3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
  4. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a nařízením EU.
 6. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
  1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů např. osobním předáním, e-mailem, formulářem na webových stránkách, telefonicky.
  2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu zprostředkování pracovní pozice nebo po dobu trvání smluvního vztahu, maximálně však 1 rok po skončení takového vztahu.
  4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou maximálně však 12 měsíců po skončení zákonné povinnosti takové údaje zpracovávat.
 7. Účely zpracování
  1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
   • plnění smluvního vztahu,
   • reakce a zodpovězení Vašich dotazů,
   • plnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní),
   • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem),
 8. Práva a povinnosti subjektu údajů
  1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
  2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
  3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
  4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
  5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
  6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
  7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat, dle pravidel v bodě 8.i.
  8. Subjekt údajů (uživatel), má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů spolkem dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu - Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  9. Svá práva může subjekt uplatnit:
   • Budeme rádi, když nás kontaktujete, abychom vše vyřešili k vzájemné spokojenosti.
   • Osobně v sídle společnosti v pracovní době: dle telefonické dohody, po prokázání identity.
   • Emailem: info@contacta.cz, z něhož byl souhlas poskytnut, může být požadováno případné další ověření.
   • Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen).
 9. Práva a povinnosti správce
  1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
  2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
  3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí jejich poskytnutí zpoplatnit.
  4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
 10. Oprávněný zájem správce – účely
  1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplývá z obecně právních závazků, předpisů a smluv, zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu ke smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 1 rok po ukončení smluvního vztahu, nebo uplynutím doby stanovené zákonem.
  2. Vymáhání pohledávek je možné po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 5 let.
 11. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce.
  2. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
  3. Subjekt údajů může dle bodu 8.i. tento souhlas kdykoli odvolat.
  4. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.
 12. Cookies
  1. Správce na svých internetových stránkách používá pouze provozní cookies, které jsou nutné pro správné zobrazování a fungování těchto webových stránek. Provozní cookies neslouží k analytickým ani marketingovým účelům. Prohlížením těchto stránek souhlasíte s použitím nezbytných provozních cookies.
 13. Platnost
  1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz svých osobních údajů.
  2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 15.3.2021

 

© 2017‒2023, CONTACTA PARTNERS s. r. o.