Ochrana osobních údajů

Ochrana a důvěrnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je*:

CONTACTA PARTNERS, s.r.o.
Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:05799589, DIČ: CZ05799589

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@contacta.cz.

* Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.

Jaké Vaše osobní údaje* zpracováváme

Mezi osobní údaje zpracovávané námi o vás patří:

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje
  • údaje z naší vzájemné komunikace
  • údaje ze zdrojů v rozsahu nepřesahujícím rozsah stanovený zákoníkem práce pro výběrové řízení v období před vznikem pracovněprávního vztahu

* Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka.

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje

Zpracování probíhá pouze s Vaším souhlasem. O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže jste uchazečem o zaměstnání. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané správcem pocházejí z následujících zdrojů:

  • údaje jste nám poskytl/-a Vy
  • zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jejichž účely jsou kompatibilní s účelem, pro který o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík
  • Vámi zveřejněné údaje ze sociálních sítí, jejichž účel je kompatibilní s účelem našeho zpracování

Kdo je příjemcem osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo Vašeho souhlasu, resp. Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu potencionálním zaměstnavatelům v případech, kdy projevíte zájem účastnit se jejich výběrového řízení na určitou volnou pracovní pozici.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu či aktualizaci osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování - můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/-a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/-a souhlas, kdykoliv odvolat.

Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u správce.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Respektujeme i toto Vaše právo, přesto budeme rádi, když nejdřív jakoukoli Vaši pochybnost budete řešit v prvním kroku s námi a kontaktujete nás e-mailem na adrese: info@contacta.cz.

Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Udělení jakéhokoliv souhlasu je zcela dobrovolné. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat kdykoliv, a to s účinky do budoucna, buď písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti (viz výše) nebo e-mailem na adresu info@contacta.cz.

Přijali jsme všechna potřebná opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování osobních údajů tak, aby byla zachována neustálá důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování a mohla být provedena případná obnova dostupnosti osobních údajů.

V případě, že by nedopatřením došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, přijmeme bez odkladu vhodná opatření ke zjednání nápravy a porušení ohlásíme Úřadu pro ochranu osobních údajů i Vám, ledaže by bylo nepravděpodobné, že by takovéto porušení mělo za následek riziko pro Vaše práva jakožto subjektu údajů. Současně bude každé porušení zabezpečení náležitě zdokumentováno, abychom umožnili případné provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

© 2017, CONTACTA PARTNERS, s. r. o.